Ringsaker kommune

Vi søker

Miljøveiledere / miljøterapeuter x 2

Vi utvider vårt oppsøkende miljøteam fra 4 til 6 medarbeidere. Vi søker miljøveiledere som trives med ungdoms- og familierettet arbeid. Vi arbeider tverrfaglig med å utvikle nye arbeidsmåter.

Barne- og ungdomsvern har p.t. totalt 65,17 årsverk, som omfatter barneverntjeneste, barnevernvakt, ungdomskontakt, tilsynstjeneste for fosterbarn og merkantile ressurser. Barneverntjenesten er inndelt i mottaksteam, 2 barneteam, ungdomsteam, omsorgsteam, tiltaksteam og miljøteam, samt et interkommunalt RFT-team.

I tråd med Oppvekstreformens intensjoner er det opprettet et miljøterapeutisk team, som arbeider oppsøkende mot utsatte ungdomsgrupper og med tiltak for et mindre antall enkeltungdommer på indikert innsatsnivå. Arbeidet inngår i en kommunal tiltakskjede med universelle, selekterte og indikerte tiltak. Formålet er tidlig intervensjon og forebygging av vold, rus og annen kriminalitet. Teamet er direkte underlagt assisterende barnevernsjef, og har egen arbeidsleder. Utvikling av arbeidsmetodikk skjer i samarbeid med de ansatte.

Vi søker miljøveiledere/ miljøterapeut til 2 x 100 % engasjementsstillinger.

Engasjementene opprettes for fire år.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppsøkende og miljøterapeutisk arbeid med utsatte ungdommer, med fokus på unge i alder 13 - 17 år
 • Motivere til skole og prososiale aktiviteter
 • Foreldrestøtte og veiledning
 • Nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid og koordinering

Kvalifikasjoner:

 • Barnevernspedagog eller sosionom, eventuelt annen likeverdig høgskoleutdanning i kombinasjon med relevant arbeidserfaring med ungdom og ungdomsfamilier. Søkere med minoritetsbakgrunn som ikke har høgskoleutdanning, kan også søke, hvis de har erfaring med arbeid med ungdom. Oppgi i så fall hvilke språk du kan bruke i arbeidet, og på hvilket nivå.
 • Kunnskap om ungdommer og ungdomsfamilier generelt og minoritetsfamilier spesielt
 • Erfaring fra foreldreveiledning eller annet relevant familiearbeid er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, orden og planmessighet i arbeidet
 • Personlig egnethet i form av relasjonskompetanse og samarbeidsevne, samt evne til å motivere og drive endringsarbeid

Krav til søker:

Før tiltredelse må det foreligge tilfredsstillende politiattest jf. bvl § 12-11. Politiattesten legges ikke ved søknaden.

Søkere må ha førerkort og disponere bil. Barneverntjenesten har tjenestebiler, men ansatte må kunne disponere egen bil ved behov. Tjenestekjøring godtgjøres etter statens satser. Ansatte i Ringsaker kommune som kjører mer enn 1500 km/år med bruk av privat bil i tjenesten godtgjøres for tiden med kr 1,- i kompensasjon i tillegg til ordinær kilometergodtgjøring.

Arbeidstid:

Turnus er under forhandlinger. Det tas sikte på langvaktsturnus med vakter på inntil 12,5 timers varighet og tilsvarende lengre friperioder. Arbeid hver tredje helg.

Tiiltredelse 1.9.2024 eller etter avtale.

Lønnsvilkår:

Årslønn i 100 % stilling for barnevernspedagog/sosionom (st.kode 6508/7534) fra kr 500.400 til kr 584.100 avhengig av ansiennitet. Ved kompetansegivende relevant videreutdanning kan det vurderes plassering som tverrfaglig spesialist (st. kode 7710) fra kr 541.400 til kr 613.900 per år. Søkere med relevant mastergrad, stillingskode 7712: 592.100 - 709.600. For søkere uten relevant høgskoleutdanning vil stillingen bli avlønnet som miljøveileder stillingskode 6685 (fra kr. 485 400 til 569.100) eller miljøassistent stillingskode 6572 (fra kr 351.200 til kr 457.700) Gode pensjonsordninger.

Søknad:

Det søkes elektronisk via kommunens hjemmeside: www.ringsaker.kommune.no under ledige stillinger.
Originale attester og vitnemål eller godkjente kopier medbringes til eventuelt intervju. Det planlegges å gjennomføre fellesintervju for uvalgte søkere 6. august kl. 15.00 - 16.30. Fellesintervjuet suppleres med individuelle intervjuer 7. august 2024.

Annet:

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom den offentlige virksomheten mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Del på:

Referansenummer:

235529157

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

04.08.2024

Tiltredelse:

1.9.2024

Arbeidssted:

Brumunddal

Kontaktpersoner:

Gaute Lillebo, ass. barnevernsjef

tlf: +47 47472787

mob: +47 99218101

Lisbet Gjønnes, barnevernsjef

tlf: +47 47472787

mob: +47 95251400

Roger Hybel Korup, arbeidsleder

tlf: +47 45 73 56 26

Adresse:

Furnesvegen 28, 2380 Brumunddal

Kart: